Digiratkaisuja porotalouteen

Poronlihan tuotannon ja myynnin kehittäminen digitaalisin keinoin

Koronapandemia ja tuotantokustannusten nousu on aiheuttanut porotalouden harjoittajille valtavia ongelmia. Jaloustoiminnan ja lihanmyynnin aloittaminen viranomaisten ja asiakashallinnan tietovaatimusten edetessä on tuottanut haasteita monelle tuottajalle. Vasama-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää poronhoidon työmenetelmiä ja niissä olevia ongelmakohtia, ja kehittää niille ratkaisujauuden tutkimustiedon ja teknologian avulla.

Projektissa FrostBit:n toimesta kehitettiin sähköisiä tiedonsiirron ja apuvälineitä porotalouden maasto-olosuhteisiin, keskittyen erityisesti vasojen merkintään ja poroerotuksiin. Tutkimuksessa käsiteltiin siirtotekniikoita ja tietokantaratkaisuja sekä sähköisen teknologian toimivuutta kylmissä ja haastavissa sääoloissa. Lisäksi suunniteltiin käyttöliittymäprototyyppejä käyttökokemuksen parantamiseksi. Projektissa testattiin myös Starlink-satelliittiyhteyttä poroerotusaidan yhteysteknologiana.

PROJEKTI

Poronlihan tuotannon ja myynnin digitiedon kehittäminen (Vasama)

AIKATAULU

1.6.2022 – 31.10.2023

BUDJETTI

184 003 €

KONTAKTIHENKILÖ

Mikko Pajula

Hankkeessa toteutetut selvitykset tuottavat tärkeää ajankohtaista tutkimustietoa poronhoidon työmenetelmien ongelmakohdista. Digiratkaisuilla säästetään työresursseja ja kehitetään elinkeinoa uusin keinoin, ja ratkaisuilla voidaan potentiaalisesti parantaa elinkeinon kannattavuutta ja helpottaa suoramyyjien sekä pienjalostajien porotuotteiden myyntiä.