Puhdas Ilma Visualisointi

Ilmastotiedon hyödyntäminen Muonion kunnassa

Muoniossa on tutkitusti maailman puhtain ilma. Nykyaikana kiinnitetään erityistä huomiota vähähiilisyyteen ja luonnon kestävään käyttöön, joka myös lisää vetovoimaisuutta ja suosiota puhtaisiin matkailukohteisiin. Muonion Pallastunturilla sijaitsee korkeatasoinen ilmanlaadun seuranta-asema, jolla voidaan arvioida ilmaston nykytilaa ja tulevaisuuden kehitystä. ’Pk-yritysten digipalveluekosysteemistä ja tiedolla johtamisesta vipuvoimaa koronasta selviytymiseen’ -hankkeessa pyritään tuottamaan mittausaseman tiede tiedoksi ja saattaa se kohde- ja käyttäjäryhmien hyödynnettäväksi ja selvittämään VR-matkailun mahdollisuuksia.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu muun muassa ’puhtaan ilman’ termin määrittely ja siihen liittyvän mittausdatan muotoilu ja visualisointi, puhtaan ilman brändityön tuotanto ja siihen liittyvän aineiston laatiminen, sekä puhtaan ilman elämysten tuotetteistaminen ja niiden hyödyntäminen paikallisten yritysten palvelukehityksessä.

FrostBit visualisoi Muoniosta taivaskeron aluetta, jossa käyttäjät pääsevät seuraamaan ilmansaasteiden sekä ilmastonlämpenemisen vaikutuksia ilmanlaatuun sekä ympäröivään luontoon.

PROJEKTI

Pk-yritysten digipalveluekosysteemistä ja tiedolla johtamisesta vipuvoimaa koronasta selviytymiseen

AIKATAULU

1.8.2021 – 30.6.2023

BUDJETTI

282 266 €

KONTAKTIHENKILÖ

Tuomas Valtanen

Hankkeessa kerättyä ilmastotietoa voidaan hyödyntää niin imagomarkkinoinnissa, yritysten strategiasuunnittelussa, palvelutuotannossa sekä koulutuksessa. Uutta tietoa tuottamalla ja vahvistamalla Muonion alueen vetovoimaisuutta voidaan luoda alueelle hyvinvointia, työtä ja yrittäjyyttä. Alueen pk-yritykset saavat käsiinsä uusia digitaalisia työkaluja, joita ne voivat hyödyntää palvelukehityksessään.