Mikä on kestävää kehitystä ja mitä ohjelmistokehitys voi siihen tuoda?

FrostBit ei ole ohjelmistolaboratoriona perinteinen softan kehitykseen keskittyvä yksikkö, vaikka labralla onkin web- ja mobiilitiimi XR-pelitiimin lisäksi. Nämä tiimit tukevat toisiaan suurimmassa osassa projekteja tavalla tai toisella. Laboratoriota voisi kutsua monet alat yhdistäväksi toimintaympäristöksi.

Monet terveys-, kaivos- tai metsäalan hankkeet antavat näyttöä labran monialaisesta toiminnasta. Tällä hetkellä on käynnissä myös monta eri koulutusalaa yhdistävää Kohti kestäviä hankintoja -hanke, jossa FrostBit on osallisena. Hankkeessa etsitään käytännön työkalun toteutuksen kautta ratkaisuja Lapin maakunnan tasolla kuntien hiilijalanjäljen minimoimiseen siten, että uudet toimintatavat ovat myös aluetaloudellisesti kannattavia. Jotta tämä on mahdollista, tarvitaan uudenlaista ajattelua ja hankintapolitiikkaa kuntien päättäjien ja yrittäjien keskuuteen.

Iin kunnan esimerkki kestävistä vähähiilisistä hankinnoista on herättänyt ulkomaista mediaa kiinnostusta BBC:tä myöten. Kunnassa on satsattu maalämpöön, aurinkosähköön ja tuulivoimaan. Koko kunnan toimintatapoihin on puututtu alakoululaisista lähtien. Koululaiset voivat kulutus säästöillä kerätä rahaa yhteisesti päätettävään hankintaan. Tällaista uutta ajattelutapaa täytyy siis iskostaa muihinkin kuntiin, päättäjiin ja kansalaisiin. Usein kuitenkin näin isojen hankintojen mittava hintalappu tuntuu olevan vaikeasti katettava kuluerä kunnalle. Tässä kohtaa pitää ajatellakin takaisin maksuaikaa, jolla uudet työpaikat, verotulot ja tuotannosta tuleva katetuotto muuntavat isot menot tuloiksi. Lisäksi kestävä yhteiskunta on nykyaikana monen ihmisen mielessä ja tällaiset kunnat näyttäytyvät imagoltaan edelläkävijöinä.

Kuntapäättäjien hankintalista ei ole pieni ja siinä pitää huomioida monia seikkoja: valintoja tehdään muun muassa energiantuotannon, lämmitysratkaisuiden, keskuskeittiöiden ja elintarvikealan toiminnan, kestävän rakentamisen sekä logististen ratkaisuiden suhteen, jotka ovat hiilipäästöiltään isoimmat hankintamenolajit kunnissa. Monet hankkeet Lapissa ja koko Suomessa tähtäävät parantamaan jotakin osa-aluetta näistä ja eri yhteistyötahoja on tarpeineen ja tuloksineen paljon. Siitä päästäänkin siihen, että miten nämä kaikki osa-alueet ja hankkeiden tulokset voivat olla päättäjien käytössä heidän suomiessaan kunnan kehitystä kohti tavoitteita, joita myös säätelevät EU:n tavoitteet?

Kohti kestäviä hankintoja -hankkeen tarkoitus on tehdä työkalu, jossa hankintojen vaikutukset voidaan demonstroida skaalautuvasti pien yrittäjistä maakuntapäättäjiin. Jotta työkalu toimisi on sen suunnitteluun panostettu huomattavia työmääriä ja kiinnitetty kansainvälisestikin tunnustettuja matemaatikoita. Työkalussa huomioitavia asioita on niin paljon, että tausta-aineistojen haalimisen lisäksi yhteistyötahoja on hankittu laajalla rintamalla mm. energiapuolelta, rakentamisesta, kuljetusten optimoimisesta ja lähiruokaan keskittyvistä hankkeista. Toimiakseen työkalu tarvitsee myös paljon käyttäjiä, joita korona-aikaan on ainakin yrittäjien näkökulmasta hivenen vaikea lähestyä. Siksi viestintään panostetaan vahvasti ja hankkeesta tiedotusta tehdään monen eri kanavan kautta. Itse työkalun toteutus vaatii siis teknologiaosaamisen lisäksi asiantuntijuutta mm. niin talous-, agrologi- ja energiapuolelta, ja hankkeen onnistunut lopputulos tarjoaa työkalun jota voidaan lähteä viemään muualle Suomeen ja kansainväliselle tasolle, minne Lapin AMK on vahvasti lisäämässä hankekantaa ja yhteistyötahoja. Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin liiton tavoitteet arktisen alueen kehityksestä ja vihreistä ratkaisuista ovat ajavana voimana hankkeen taustalla ja Kemijärven kunnan vahva halu nostaa Itä-Lappia ja koko maakunnan profiilia paremmaksi.

Hankkeen nettisivuilta löytyy hankkeesta tarkempaa tietoa ja tapahtuma osiosta tulevia tapahtumia sekä hankkeen webinaari, joka avaa asiaa laajemmin.

14.09.2020

JAA MEDIASSA

Mika Uitto, Projektipäällikkö

Mika työskentelee Lapin AMK:lla projektipäällikkönä ja johtaa parhaillaan EU Green Dealiin liittyvää Kohti kestävää tarjouskilpailua -hanketta. Hän suunnittelee monialaisia kansainvälisiä ja kansallisia projekteja mm. terveydenhuollossa, metsätaloudessa, avaruussäässä, kulttuuriperinnössä, ympäristöasioissa ja teollisuudessa. Mikan työssä kulkee mukana myös XR-sisällön kehitys, pelillistäminen ja erilainen ohjelmistokehitys, kuin myös UX-suunnittelu. Mika osallistuu laboratorion markkinointiin, tapahtumasuunnitteluun ja viestintään, jonka tavoitteena on edistää Lapin ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen tavoitteita ja toimia.

Insinööri (Ylempi AMK)